Környezeti Nevelési Program

"Zöldgallérosok a Jövőért"

Az ÖKO-Pack Kft.

Alapfeladatunként az első tíz évben a csomagolási hulladékok koordinációjával és a hulladékgazdálkodási rendszerben résztvevő szereplők tevékenységének összehangolásával foglalkoztunk, miközben egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a lakossági tájékoztatásra és a környezetvédelmi szemléletformálásra.
A 2012. évi CLXXXV. „hulladékgazdálkodási” törvény azonban megszűntette a korábbi „koordináló szervezetek” jogosítványait, alapfeladatait, így az addig is markáns környezetvédelmi szemléletformálás került előtérbe a cég életében. A Zöld Kommunikációban véghezvitt sikeres kampányok, kiállítások és attrakciók megteremtették a lehetőséget a folytatásra, az utóbbi időben külföldről is érkeznek megkeresések a cég bemutatói iránt. A környezet állapotán - a sorozatos figyelmeztető jelek ellenére – nem tudott javítani az emberiség, így az ÖKO-Pack kollektívájának munkájára is egyre nagyobb szükség van. A fő tevékenységtől függetlenül is a cég társadalmi felelősségvállalás programja (CSR) sokrétű, amivel igyekszik az ÖKO-Pack elősegíteni a

 • lakosság tájékozottságát és környezeti tudatának fejlődését;
 • a táji értékek és a kulturális hagyományok megőrzését;
 • környezet állapotának javítását és a természetes környezet védelmét;
 • kertkultúra fejlődését és az ökogazdálkodásra vonatkozó ismeretek bővülését;
 • vidéki turizmus népszerűsítését;
 • helyi és térségi közösségépítés lehetőségeinek bővítését.

1./ Törvényi háttér

 • Az Alkotmány környezetvédelemmel, oktatással, neveléssel és az egészséges környezethez való joggal kapcsolatos paragrafusai
 • Környezet- és természetvédelmi jogszabályok

Környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól), mely leszögezi, hogy cél az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme és a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosítása. Legfontosabb alapelvek: a megelőzés, az elővigyázatosság, a leghatékonyabb megoldás, a helyreállítás, a felelősség, az együttműködés, a tájékozódás és a nyilvánosság. A törvény 54. § 1. cikkelye szerint „minden állampolgárnak joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és ismereteinek fejlesztésére”.
A nevelés állami és önkormányzati feladat. Legfontosabb dokumentuma a Nemzeti Alaptanterv és a Nemzeti Környezetvédelmi Program.

A Természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. Törvény) kimondja, hogy a természeti értékeink védelme, a természetvédő szemlélet kialakítása elsődleges állami feladat. Kiemelt szerepet kell biztosítani a természet értékeinek megóvásában a civil szférának, az állampolgároknak.

Hulladékgazdálkodási törvény (2012. évi CLXXXV. törvény) mely a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás hatásainak csökkentése, hatékonyságának javítása, továbbá a hulladékképződés, illetve a képződő hulladék káros hatásainak megelőzése, mennyiségének és veszélyességének csökkentése érdekében jött létre. Ezen felül a használt termékek újrahasználata, a fogyasztási láncban szereplő anyagok termelési-fogyasztási körforgásban tartása, valamint a hulladék minél nagyobb arányú anyagában történő hasznosítása, és a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása is kiemelt szerepet játszik a magyarországi hulladékgazdálkodás jövőjében.

Az ENSZ 57. közgyűlése 2002. december 20-án a 2005-2014 közötti évtizedet a Fenntarthatóságra nevelés évtizedének nyilvánította. Azaz a nemzetközi közösség egy teljes évtizedet szán annak a célnak az elérésre, hogy az oktatás minden szintjét és formáját áthassák a fenntarthatóság, a környezet- és az egészségvédelem alapértékei.
Az ÖKO-Pack Kft. a fentiek alapján – a társadalmi, szervezeti felelősségvállalás jegyében - elkötelezett kommunikációs tevékenységet folytat a környezetvédelmi szemléletformálásért, a fenntartható fejlődés fogalmának és tartalmának megismertetéséért.

Az ÖKO-Pack Kft. a fentiek alapján, az ésszerűség és a hatékonyság saját üzletpolitikai érdekeit dolgozta ki környezeti nevelési programját.
Környezeti nevelési programja a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés (lakossági tájékoztató tevékenység végzése a környezettudatos gondolkodás ösztönzése) vállalaton belüli szervezeti és szervezési feladatainak átláthatósága, a rendelkezésre álló források ésszerű és hatékony felhasználása érdekében készült 2010-ben.

 • A vállalati felelősségvállalás (CSR) keretében folytatott szemléletformáló tevékenység céljait racionálisan követi.
 • A már kialakult és folyamatosan fejlődő kapcsolati tőke (állami – gazdasági - civil szféra) folyamatos, környezeti nevelési célú generálásával, új lokális és országos együttműködések kialakítására törekszik.
 • Szolgálja a környezetvédelmi szemléletformálás alapinformációinak, a helyes gyakorlatok népszerűsítését és elterjesztését saját, illetve partnerei bevonásával.
 • Összhangban van a Nemzeti Alaptantervvel, valamint az ÖKO-Pack Kft. 2009-ben elfogadott környezeti politikájával.

2.1. Alapelvek - célok

Az ÖKO-Pack Kft. környezeti nevelési célja
Cégfilozófiánk egyik alappillére, hogy egyetlen Földünk van. A sokféleség, a Föld különböző részein élő, dolgozó, szociális körülmények között élő emberek gondolati hozzáállása a környezetünk jelenlegi és jövőbeli állapotához alakítható és formálható. Ezért ez a gondolat egyre sokszínűbb lelki és gondolati tartalommal telik meg, egyre inkább saját, személyes élménnyé válik, majd tettekben ölt testet.

Ugyanakkor az élet gyakorlatilag minden területén ellentétes értelmű törekvés észlelhető, amely ugyan a környezeti problémák megoldására törekszik, de a megoldás kulcsát érdekeinek megfelelően másutt és másképp véli felfedezni.
Az ÖKO-Pack Kft. visszanyúl a tradicionális elképzelésekhez, melyek értelmében nincs is hulladék, ha pedig mégis, az hasznos, újrahasználható, újrahasznosítható. Tehát minden egyes ember tehet valamit az egész megőrzése érdekében.
Környezetvédelmi szemléletformáló tevékenységünk alapja, hogy a személyes, belső élménnyé átalakult értékrend hozzájárul az emberek lelki, tudati, morális, szociális, stb. jellemzőinek kialakításához, ugyanakkor a gazdasággal, a társadalommal, politikával karöltve visszavezeti az egyes embert, az emberek közösségét ahhoz az értékmegőrző, szükségletei szerint fogyasztó emberhez, amely számunkra is ideális, a személyes és közös jövőnk, a Föld megőrzése szempontjából pedig elengedhetetlen.

Az ÖKO-Pack Kft. egyfajta gyűjtőlencse: a kiindulási pontból (a környezetvédelem, a természetvédelem, a fenntartható fejlődés eszméje) minden irányba, területre szétszórt ismereteit szeretné csokorba szedni, újraegyesíteni és letisztult, korcsoportoknak megfelelő módszerekkel világosságot vinni a fejekbe, egyrészt a fenntartható fejlődés alternatíváinak, a környezetünk megőrzésével kapcsolatos választási lehetőségek megismertetésével, másrészt szembesítve saját pazarló életmódunkkal, életvitelünkkel.

Az ÖKO-Pack Kft. olyan szakemberekkel rendelkezik, akik az átadandó ismereteket, jelenségeket, történéseket összefüggéseikben mutatják be - legyen az helyes vagy akár nem kívánatos – és amely mögött észreveszik és észrevetetik azt az összekötő fonalat, mely a jelenséget a mindennapjainkhoz köti és e fonálon végighaladva közösen megtalálják, megmutatják azokat a lehetőségeket, melyek révén a mindannyiunkra káros gyakorlat, jelenség megszüntethető.

E munka során az alapfeladatból eredő hulladékgazdálkodási szakmai feladatok során megszerzett tapasztalatok, kapcsolatok, ismeretek olyan átadását tűztük ki célul, amely kézzel fogható módon szemléltetik, bizonyítják be, hogy:

 •  a hulladékok keletkezését meg lehet előzni,
 •  a hulladék érték,
 •  a hulladék újrahasználható, újrahasznosítható,
 •  a fenntartható fejlődés mindannyiunk érdeke,
 •  mindenki tehet valamit a jövőért, a holnapért.

Azt a tévhitet is szeretnénk eloszlatni, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékok összeöntésre kerülnek, vagy nem kerülnek újrafeldolgozásra.

Hisszük, hogy az ÖKO-Pack Kft. munkatársai által tapasztalati úton és pedagógiai alapon kidolgozott eszköz- és módszertára, az ezek által nyújtott hasznos adatok és tények, élmények, érzelmek jó irányba alakítják a környezettudatos gondolkodást, váltanak ki ennek megfelelő cselekvést. Ezek alapján pozitív viselkedési szokásokat, bevésett jó és helyes gyakorlatot remélünk a környezetünk megőrzése érdekében.

Pedagógiai alapelveink:

 • Az ember, a természet és viszonyuk minél teljesebb megismertetése: tiszteletükre, szeretetükre, megbecsülésükre való nevelés
 • Érzelmi és fizikai biztonságot nyújtó környezet kialakítása.
 • Érzelmi nevelés
 • Egészséges életmód igényének kialakítása.
 • Figyelmes, inger- és élmény gazdag, feladatokkal teli mindennapok megteremtése.
 • Esélyegyenlőség biztosítása
 • A játék elsődleges szerepe a gyermekek, fiatalok nevelésében.
 • Változatos tájékozódási, tapasztalatszerzési lehetőségek biztosítása.
 • Egyéni érdeklődés, alkotói képességek kibontakoztatása,
 • Család, iskola, közösségek együttműködésének kialakítása a környezeti nevelésben.

2.2. Megvalósítás feltételei
A fenti célok megvalósításához a személyi, tárgyi feltételeket az ÖKO-Pack Kft. biztosítja. A programok lebonyolításához minden esetben a helyi fogadó intézmény, szervezet biztosít segítséget.

Több nagyvárosban a helyileg illetékes közszolgáltató, önkormányzat, civil szervezet és oktatási intézmények együttműködésével valósulnak meg programjaink, amely már önmagában is jelzi a célnak megfelelő összefogást a különböző intézmények között, amely reményeink szerint a programjaink után tovább folytatódnak.

A tárgyi feltételek a kiállítási tárgyak, az alkotók művei révén adottak, sok vállalkozás és művész folyamatosan cseréli a kiállításra, bemutatásra kerülő termékeket, tárgyakat, alkotásokat.
Ugyanez mondható el a folyamatosan aktualizált plakátokra, molinókra, tablókra – amelyek leképezik a hazai és nemzetközi tájékoztató tevékenységet, másrészt tükrözik a hazai hulladékgazdálkodás technikai fejlődését.

2.3. Eszközök
Kiállítások, rendezvények:
esetenként a hely méretének függvényében, illetve más, témába vágó rendezvények kísérőprogramjaként
Hulladékból Termék Kiállítás 
Tükörben a Világ kiállítás 
ÖKO-Pack Játszóház

Előadások
Eseti felkérések alapján üzleti rendezvényeken, konferenciákon, ökoiskolákban, szakmai és civil szervezetek rendezvényein

Honlapok
www.okopack.hu
www.hulladek.eu
www.hulladekboltermek.hu

közösségi oldalak :
www.facebook.com/hulladekboltermek
www.facebook.com/tukorbenavilag
www.facebook.com/eco-logic
www.facebook.com/stopszorolap

Marketingkommunikáció: Pr – Reklám – Sajtó
Rendezvények – konferenciák, zöld napok /Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap, Kapolcs-Művészetek Völgye, stb./
Akciók:
Illegális hulladéklerakók elleni küzdelem (tavaszi nagytakarítás)
ÖKO-riadó
Konferencia – NFFT, Jövőkereső konferencia
Oktatóanyagok:
Zsigerbeszéd
Hulladékból termék kiállítás oktatófilm
Tükörben a Világ kiállítás oktatófilm
Komposztálási akció
Panelházi gyűjtés
Sajtóanyagok, plakátok,
Fotópályázat /ÖKO-Pixel/
Folyamatos hírszolgáltatás a média számára

2.4. Nevelési területek
Minden esetben a meghatározott helyszín, célcsoport, rendezvény ismeretében tudatosan kerülnek kiválasztásra, aktualizálásra az alábbiak szem előtt tartásával:

 •  Célcsoportunk főleg a gyerekek, a fiatalok, majd az állampolgárok.
 •  A gyermekek, fiatalok számára alkalmazott módszerek között az első, a játék, amely személyiségfejlesztő (egyéni, vagy csapatjáték). Egyes kultúrákban még ma is a szabadidő eltöltésének eszköze, de mi többnyire versengést értünk alatta.

Érzelmi nevelés
Fontos, hogy a gyermekek érdeklődve jöjjenek programjainkra és ott jól érezzék magukat. Ekkor nagyobb a befogadó készség, hiszen a gyermekek veleszületett kíváncsiságának, érdeklődésének kielégítése révén ez is elérhető.
Megfelelő kapcsolat kialakítása (érdeklődés fenntartása, sikerélmény, kommunikáció)
Együttjátszás, összetartozás, megfelelő pozicionálás, segítségnyújtás, önzetlenség, szabályok, szokásrend kialakítása - utánzással

Értelmi nevelés
Korosztálynak megfelelő információk átadása, megfelelő formában (szöveg, kép, tárgy, érzékeltetés)
Aktív cselekedtetéssel, az érzelmi hatások felerősítésével eljuttatni a gyermeket a szemléletes, a tapasztalaton alapuló gondolkodásig, fogalomalkotásig, cselekvésig
Olyan élmények, érzelmi hatások kiváltása, közvetítése, amelyek megerősítik a cselekvésen keresztül szerzett ismereteket, drámapedagógiai módszerekkel (Tükörben a Világ kiállítás – tárlatvezetés)
Programjaink jó lehetőségeket nyújtanak arra, hogy a gyerekek maguk vizsgálódhatnak, megbeszélhetik a hulladékokkal kapcsolatos ismereteket, a feldolgozási technikákat, a kiállított tárgyakat, a kérdésekre maguk kereshetik a válaszokat. Magyarázatkeresésre, elgondolkodtatásra indítjuk őket, fedezzék fel a világot, éljék át az ”aha” élmény örömét. A pozitív megerősítés hatására öntudata erősödik, személyisége fejlődik, hiszen a gyermek tapasztalati úton ismeri meg az őt körülvevő világot.
A Játszóházi programjaink során átélt közös alkotó tevékenységek fejlesztik a gyerek értelmi képességeit, intellektuális élményeket kelt bennük, ez sikerre motiváló erő, melynek hatására az emlékezeti bevésés erősebb és újra átélésre ösztönzi a gyerekeket.
Az érzelmi többlet fokozza az értelmi fogékonyságot.
A közös tevékenységek, a beszélgetések során ráérez az együttgondolkodás örömére, alakul kifejező- és problémamegoldó készsége, fejlődik gondolkodása.
Az érzelmi stabilitás, a felnőttek mintája, a motivációs helyzetek, a gyereket cselekvésre késztetik. A tevékenykedtető, mozgásfejlesztő, szemléltető környezeti nevelés az aktív cselekedtetéssel fejleszti az értelmi képességet is.

Testi nevelés
Mozgásos játékokat alkalmazunk, a mozgásigény kielégítése, tapasztalatszerzés, sikerélmény nyújtása céljából. Ezek során fejlődik a gyermekek vizuálismemóriája, a térről, anyagról, súlyról, minőségről való ismerete, térészlelése, harmonikus mozgása.

Vizuális, művészeti nevelés
Programjainkon művészi alkotások, kreatív tárgyak, képek, design segítik a megértést. Ahol erre lehetőség, fogadókészség van, rajz-, kézimunka, hulladékszobor építő verseny, ruhamodellezés, vagy más kreatív foglalkozás is kiegészíti a programot, amely mindenkor nagy sikert arat. A rajz a gyermek élmény és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezése.
A programok kísérő rendezvényeként az Alma zenekar ad koncertet, amely mind a testi, értelmi és művészeti nevelés egyik ragyogó képviselője (szöveg szerinti testmozgás, képzelőerő, ritmus, utánzás, zene) A szórakoztatáson kívül cél az éneklés, a közös éneklés, mozgás örömének felfedezése, megszerettetése.
Zenével megfelelő légkört tudunk kialakítani, biztosítható az érzelmi motiváltság.
Fejlődik a zenei hallás, ritmusérzék és a mozgáskultúra, bővül a szókincs és a zene, a dal éneklésre, mozgásra késztet.

Erkölcsi nevelés
Ez a játékokban (szabályjáték) is tetten érhető, de itt a külső világ tevékeny megismerése és a környezettudatos gondolkodás kialakítása a cél: „figyelj oda, ismerd, tudd, tedd” – önként és mutass példát másoknak is.
Fontos, hogy a pozitív szokáselemek tükröződjenek a cselekedetekben és minél több tapasztalatot szerezzenek arról a természeti, társadalmi környezetről, amelyben élnek.
A Nemzeti Alaptanterv szerint is követelmény a természetszeretet, természetvédelem; a tisztaság, szépség igényének kialakítása, az összefüggések felfedezése, megtapasztalása.
A gyermeket körülvevő világ megismerésében a közvetlen megfigyelésre és a tapasztalatszerzésre építünk. A természet szeretetére, környezetünk védelmére kívánjuk nevelni a programjainkon résztvevőket, példát mutatva számukra.
Nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy mindez mennyire összefügg egymással, és milyen nagy az ember felelőssége a természeti és társadalmi környezet megóvása szempontjából.
Munka jellegű tevékenységekkel olyan készségek, tulajdonságok alakulnak ki, amelyek pozitívan befolyásolhatják a gyermekek környezethez való viszonyát;
közösségi kapcsolatait, kötelességeinek teljesítését. Pl. rendcsinálás, szekrénytakarítás, játékok rendezgetése, válogatása, viráglocsolás, állatgondozás, madáretetés, itatás, kertlocsolás, komposztálás, stb. bizonyos hulladékok összeszedése, kivitele, szellőztetés, anyagok gyűjtése, stb. A gyermek önkéntességét, nyitottságát, megismerési vágyát, aktivitását, érdeklődését tudatosan felhasználjuk nevelési céljaink megvalósítása érdekében.
Fontosnak tartjuk, és partnereinknek javasoljuk, hogy az ilyen típusú munkavégzés értelmes, rendszeres, folyamatos tevékenység legyen, ami beépül az oktatási intézmények és a család mindennapjaiba. Ezek során olyan készségek, tulajdonságok, szokások alakulhatnak ki, amelyek pozitívan befolyásolják a környezethez való viszonyt, állampolgári, közösségi kapcsolatokat, kötelességteljesítést.

3./ Az ÖKO-Pack Kft. környezeti nevelési tevékenységei:
Az elmúlt években a Hulladékból Termék Kiállítás több mint 50 helyszínen volt látható és több százezren tekintették meg, ami tárlatunkat az ország legsikeresebb környezetvédelmi programjai közé emeli. A kiállításon 100 hazai, újrahasznosító cég termékei láthatók és a legjelentősebb magyarországi hulladékfeldolgozók- és hasznosítók is képviseltetik magukat.
A Tükörben a Világ kiállítás 2010-ben indult országjáró útjára, célja, hogy rámutasson a fogyasztói szokásokra, és felhívja a figyelmet az ezekben rejlő veszélyforrásokra. A kiállítás magas színvonalú, oktatási célokat szolgáló komplex ismereti anyag, mely hozzásegít azon új szemléletmód kialakításához, amely lehetővé teszi az emberi szükségletek mértéktelen fogyasztás nélküli kielégítését.
Az ÖKO-Pack Játszóház egy környezeti nevelési pedagógiai projekt, mely játékos és szórakoztató formában megismerteti, felhívja a figyelmet a környezeti problémákra. A környezetvédelmi, szemléletformáló játékaink és eszközeink mozgásos, ügyességi, valamint szellemi játékok, melyek szabadtéri és zárt térben is lebonyolíthatók; programunk minden korosztályt lefed.
Az ÖKO-Pack Kft. környezetvédelmi szemléletformáló programjaira az ország szinte valamennyi régiójából folyamatosan érkeznek megkeresések. Ezek közül a menedzsment meghatározott szempontok és információk alapján (partnerek) választja ki, hogy mikor, hol, milyen szinten képviselteti magát az ÖKO-Pack Nonprofit Kft.
Alapvetően éves program készül, mely a partnerek, a kapcsolódó események, illetve ad hoc igények szerint módosulhat.

4./ Az ÖKO-Pack Kft. környezeti nevelési tevékenysége során kialakított kapcsolatrendszere
Az elmúlt évek során az ÖKO-Pack Kft. környezeti nevelési tevékenysége országosan ismert és elismertté vált. Az érdeklődők szép számmal keresik fel honlapjainkat, hogy megismerjék programjainkat, céljainkat, módszereinket.
Új kapcsolatok születnek szinte nap mint nap, sőt már határon kívüli bemutatkozásra is sor került. Az ÖKO-Pack Kft. széleskörű környezeti nevelési kapcsolatrendszere kiterjed az alábbi szférára:

 •  üzleti (tulajdonosok, partnerek);
 •  államigazgatási (Vidékfejlesztési Minisztérium, zöldhatóság, oktatás);
 •  szakmai (érdekképviseleti szervezetek);
 •  civil szervezetek (zöldszervezetek);
 •  önkormányzatok (regionális fejlesztési társaságok, EU környezetvédelmi projektek);
 •  lakosság;
 •  vállalkozók;
 •  kamarák;
 •  intézményi (PSZK, ökoiskolák, munkaügyi központok);
 •  médiakapcsolatok (országos, helyi, zöld).

/részleteiben és bővebben a www.okopack.hu –oldalon/

5./ Ellenőrzés és értékelés
A környezeti nevelési program keretében zajló rendezvények lebonyolítása közben és azok befejezésekor értékeljük és elemezzük a rendezvényt, akciót. Egyrészt, hogy elérte e célját, a kívánt célcsoportot, kiváltotta-e a kívánt érdeklődést, cselekvést, másrészt a hiányosságok kiküszöbölése céljából.

Az elmúlt évek környezetvédelmi szemléletformáló munkájának eredményeit jelzi a Comenius EduMedia díj (2008. Berlin), a Magyar PR szövetség elismerése (2009), a Környezet és Energia Operatív Program keretében elnyert EU támogatás (2009), valamint a Kreativitás és Innováció sorozatban való részvételünk és a PRizma PR díja, a www.varacskblog.hu honlapért.
Az ÖKO-Pack Kft. vezetője 2010-ben a Környezetvédelemért díj kitüntetésben részesült.
Elismeréseink bővebben:
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/kiallitas/kiallitaselismeresei/

Források - Felhasznált irodalom:
www.hulladekboltermek.hu
Nemzeti Alaptanterv
Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia
Segédletek környezeti nevelési programok elkészítéséhez

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az ÖKO-Pack Kft. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.